Wij zijn ons ervan bewust dat voetbal een belangrijke rol in onze samenleving speelt. Voetbal verbindt mensen en is een sport voor iedereen. In onze vereniging zien we een afspiegeling van de maatschappij. VVOG erkent de sociaal- en maatschappelijke functie en daarmee haar verantwoordelijkheid. Het bestuur van VVOG hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft anti-discriminatie en anti-racisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB, de UEFA en in het kader van het licentiesysteem derde divisie. Dit protocol is door het bestuur van VVOG vastgesteld.

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.

Onder discriminatie wordt verstaan: ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Bij VVOG starten alle wedstrijden met een uiting van respect naar elkaar. Wij doen dat in de vorm van Shake hands. Inmiddels is dat door meerdere verenigingen overgenomen. Voor aanvang van iedere wedstrijd van VVOG 1 wordt er door de speaker een vaste tekst omgeroepen. Er hangt aan de gevel van onze kantine een groot bord over Fairplay en Voorbeeldgedrag. Onze vereniging haalde het landelijke nieuws door heel nadrukkelijk en met veel media-aandacht, middels het tonen van een meterslang spandoek, afstand te nemen van racistische en discriminerende uitingen. Om de deze actie kracht bij te zetten, is het spandoek wekenlang voor aanvang van wedstrijden bij andere clubs getoond.

Maatregelen

Het beleid en de maatregelen van VVOG tegen racisme en discriminatie houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:

1. Verklaring
VVOG verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door VVOG. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door VVOG, onder andere door met regelmaat in uitingen aandacht te besteden aan racisme en discriminatie en door het protocol tegen racisme en discriminatie op de website van de club te plaatsen.

2. Racisme en discriminatie op het sportpark
VVOG verbiedt nadrukkelijk elke vorm van racisme en discriminatie op het sportpark. De club zal zich maximaal inspannen om een ieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (ten minste) een sportparkverbod op te leggen of op andere, nader te bepalen wijze te straffen.

3. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als genoemd onder maatregel 1 neemt VVOG actief stelling tegen racisme en discriminatie.

4. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda
VVOG neemt maatregelen tegen personen en groeperingen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of verspreiden in en rondom het sportpark.

5. Maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers
VVOG neemt binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden (disciplinaire) maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

6. Samenwerking met supportersvereniging ZAVO
In samenspraak tussen club, stewardorganisatie en supportersvereniging is geregeld hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van VVOG 1. VVOG treedt proactief op tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende uitingen bevatten. Wij controleren bij de toegang op het meevoeren van spandoeken en treden onmiddellijk op als de tekst van een spandoek met bedoelde uitingen zijn bedruk. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij ons eigen sportpark. Ook tijdens uitwedstrijden controleren wij eventuele spandoeken van onze supporters. Tevens merken wij op dat ons beleid ook voor overige wedstrijden van VVOG van toepassing is.

7. Sanctiebeleid
Het bestuur van VVOG zal iedere racistische en/ of discriminerende uitingen en gedragingen zorgvuldig beoordelen en daarbij het subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsel hanteren. Ouders van jonge overtreders worden ook in kennis gesteld.

8. Samenwerking steward organisatie en de politie (bij wedstrijden VVOG 1)
In samenspraak met de Veiligheidsorganisatie/ stewardorganisatie en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden. Politie wordt direct in kennis gesteld en de mogelijkheid tot het doen van aangifte wordt per situatie beoordeeld.

9. Aannamebeleid vrijwilligers
VVOG draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van vrijwilligers ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

10. Kenbaar maken beleid naar andere (bezoekende) verenigingen
VVOG zal aan de andere clubs die ons sportpark bezoeken kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie zodat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal voor de wedstrijden van VVOG 1 geschieden in het zogeheten vooroverleg met betrekking tot (thuis)wedstrijden door onze veiligheidscoördinator.

Melding

Indien je te maken krijgt met discriminatie of racisme of het gevoel hebt zodanig te zijn of worden bejegend kun je dat op verschillende manieren bij onze vereniging kenbaar maken. Wij adviseren je dat zo snel mogelijk (direct) te melden bij je (jeugd) leider of coördinator van je afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk direct melding te doen bij onze vertrouwenspersoon, de jeugdcommissie of algemeen bestuur. Wij gaan vertrouwelijk met de melding om en bespreken ook welke actie er door VVOG zal worden ondernomen. We hopen dat zich zo’n situatie nooit zal voordoen maar willen je wel met klem verzoeken het incident te melden. Dit is overigens van toepassing voor zowel leden als niet leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers van andere verenigingen.