VVOG heeft in de loop der jaren een zeer goede naam opgebouwd. Om deze goede naam te behouden zijn wij tot het opstellen van een gedragscode overgegaan. Doel van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag bij VVOG wenselijk is. Tevens is een aantal tips gegeven om de "logistiek" voor, tijdens en na de wedstrijd te verbeteren. In het leven draait het vooral om respect.

De gedragscode is dan ook rondom dit thema opgesteld. De zeven gouden regels van de gedragscode zijn:

1. Respect voor jezelf

Respect opbrengen voor anderen en voor regels en beslissingen begint met respect voor jezelf als mens en als lid van de vereniging VVOG. Als lid van de vereniging tel je mee. Iedereen heeft het recht om zich welkom te voelen binnen de vereniging en met respect te worden behandeld. Als je dit niet zo ervaart dan toon je respect voor jezelf door dit te melden bij een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.

2. Respect voor anderen

Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik wordt niet geaccepteerd. Verbaal en fysiek geweld, grove beledigingen aan het adres van leden, bezoekers, tegenstanders, scheidsrechters en andere derden wordt niet geaccepteerd. (Seksuele) intimidatie en/of discriminatie jegens wie dan ook wordt nooit getolereerd. Leden van VVOG gedragen zich op sportpark De Strokel als gastheer ten opzichte van anderen.

3. Respect voor leden onderling

Onderlinge communicatie dient te geschieden op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Tevens zal men leden ten allen tijden aanmoedigen, zonder daarmee iemand af te kraken.

4. Respect voor eigen en andermans bezittingen

Leden van VVOG zijn aansprakelijk voor schade door hen aangericht. Tevens zien onze leden er op toe dat anderen niet in de kleedkamers en/of op het veld komen, als deze daar niet behoren te zijn. Leden zien tevens toe op het gedrag in de kleedkamer, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.

5. Respect voor elkaars gezondheid

Leden van VVOG zullen de rookverboden in de kleedruimtes en clubgebouw, zowel bij thuis als uitwedstrijden respecteren. Tevens is het gebruik van soft- en harddrugs ten strengste verboden. Alcoholgebruik onder de 18 wordt niet toegestaan. Verder wordt,vooral bij de jeugd 18+, matig met alcohol omgegaan.

6. Respect voor de vereniging

Leden van VVOG zullen zich ten allen tijden aan de binnen de club geldende regels houden. Ieder verenigingslid leeft deze regels na en dient een ander, indien aan de orde, aan te spreken op wangedrag. Onder wangedrag wordt verstaan vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de algemeen geldende regels en wetten. Tevens dient ongeoorloofd gedrag gemeld te worden aan een van de bestuursleden, welke passende maatregelen zal nemen.

7. Respect voor opgelegde sancties

Ieder lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sancties/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding. In de regel verhaalt de vereniging de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende lid.

Gedragscode: Tips rondom wedstrijden

Gedrag tijdens wedstrijd

 • Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
 • Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleiding zich aan de teamleiding van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
 • In het veld toont je respect voor elkaar;
 • Sportief gedrag betekent accepteren en niet vloeken of schelden en geen discriminerende opmerkingen;
 • De scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie,maar accepteer hun beslissingen;
 • Volg de spelaanwijzingen van de teamleiding op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
 • Na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
 • Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met de teamleiding of de trainer;
 • Aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld;
 • Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;

Gedrag buiten de wedstrijd

 • Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
 • Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleiding hoe het vervoer   georganiseerd is;
 • Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleiding, niet via vriendjes etc.;
 • Verzamelen op de door de teamleiding afgesproken tijd en plaats;
 • Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;

Persoonlijke verzorging

 • Spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij het shirt in de broek moet en altijd scheenbeschermers worden gedragen;
 • Het dragen van horloges, ringen en kettingen zijn tijdens wedstrijden verboden;
 • Spelers douchen zich altijd na de wedstrijd.

Kleedkamers

 • Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon achter gelaten wordt;
 • De teamleiding controleert of de kleedkamer schoon is;
 • In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
 • Roken in de kleedkamer is verboden;
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
 • Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
 • De gedragscode geldt voor iedereen. De teamleiding ziet toe op naleving van de gedragscode;
 • De teamleiding weet zich gesteund door het bestuur van de vereniging.