Algemeen

VVOG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VVOG administreert persoonsgegevens doordat u zich als lid, vrijwilliger, sponsor of werknemer hebt aangemeld. Alle persoonsgegevens die wij administreren zijn op de desbetreffende (aanmeldings-)formulieren vermeld. Voor werknemers en functionarissen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens vragen in verband met wettelijke verplichting (kopie identiteitsbewijs).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Foto’s / video’s

Rondom activiteiten (zoals bij en rond wedstrijden en evenementen) van VVOG worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s en video’s worden gebruikt voor de website en andere publiciteitsdoeleinden in het kader van het informeren over het reilen en zeilen binnen en van de vereniging.

Aan wie verstrekt VVOG gegevens

VVOG zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of dit voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is. VVOG maakt gebruik van externe verwerkers, die AVG-proof zijn, voor de ledenadministratie, financiële en salarisadministratie, sponsoradministratie en voor voetbaltechnische ontwikkelingen.

Bewaartermijn

VVOG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Geheimhouding

Alle personen die namens VVOG van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten / vragen

Als VVOG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze AVG-coördinator.

VVOG AVG-coördinator
Fred Moll
voorzitter@vvog.nl