Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat de verantwoordelijke functionarissen het pestprobleem bij onze voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakken.

Is pesten een probleem?

Pesten is zeker een groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen, op school, thuis en ook op de voetbalvereniging.

Wat is pesten?

Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen.

 1. Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. M.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken.
 2. Wanneer een speler echter gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt niet tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van de pester.

Waarom wordt er gepest?

Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn ondermeer, het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is. Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste lid. Op de achtergrond is er een zwijgende groep bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij/zij zijn/haar succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerst plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de groep (pester(s) en gepeste kinderen) in het voetbalteam. Hierbij draagt deze de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

Is pestgedrag te tolereren?

Nee, pestgedrag is niet te tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft het bestuur van VVOG het pestprotocol in het leven geroepen. D.w.z. een verklaring van bestuur, trainers, leiders, ouders en spelers, waarin is vastgelegd dat wij het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakken.

Stappenplan om pestgedrag aan te pakken (zie ook de bijlage “aanpak pestprotocol”)

 1. De aanpak van pestgedrag start altijd bij de leider of trainer van het team. De leider/trainer spreekt direct of op zeer korte termijn met de gepeste speler en de pester. Indien er daadwerkelijk pestgedrag is vertoond, wordt aan de gepeste speler duidelijk gemaakt dat de trainer/leider achter hem staat en hem zal helpen om het pestgedrag te stoppen. Aan de pester wordt duidelijk gemaakt dat zijn/haar gedrag niet wordt getolereerd en dat bij herhaling hij/zij hiervoor gestraft wordt in de vorm van uitsluiting van trainingen en wedstrijden.
 2. Indien het pestgedrag aanhoudt, wordt dit vervolgens gemeld bij de jeugdcommissie (JC) of bestuur (vertrouwenscontactpersoon). Deze hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden;
  1. Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de JC of vertrouwenscontactpersoon met betrokkenen.
  2. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De JC of vertrouwenscontactpersoon wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). JC of vertrouwenscontactpersoon gaat verder met stap 3.
 3. Verdieping probleem door gesprek JC/ vertrouwenscontactpersoon met leider/trainer, pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 4. Gedurende 4 weken voert aan het eind van de training en/of wedstrijd de JC/ vertrouwenscontactpersoon met betrokken leider/trainer, pester en gepeste een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt.
 5. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekend gemaakt bij het jeugdbestuur en zal door hen een sanctie gesteld worden . De vertrouwenscontactpersoon zal het jeugdbestuur hierin adviseren. De pester en zijn ouders worden door het jeugdbestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie. Tevens wordt het hoofdbestuur hierover geïnformeerd. Indien de JC/ vertrouwenscontactpersoon adviseert om over te gaan tot schorsing of royement, dan wordt het hoofdbestuur betrokken. Het hoofdbestuur legt deze sancties op.
 6. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van JC/ vertrouwenscontactpersoon met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

Mogelijke sancties gesprek en waarschuwing (door leider/trainer)

 • Gesprek en officiële waarschuwing (door jeugdbestuur(commissie) of bestuur).
 • Plaatsen in ander team (door het jeugdbestuur).
 • Uitsluiting van een of enkele trainingen (door het jeugdbestuur).
 • Uitsluiting van een of enkele wedstrijden (door het jeugdbestuur).
 • Schorsen voor de duur van het seizoen (door het hoofdbestuur).
 • Royeren (door het hoofdbestuur).
 • Aangifte politie (door het hoofdbestuur).

De regels van het pestprotocol

 1. Iemand niet op uiterlijk beoordelen.
 2. Niet iemand buiten sluiten.
 3. Niet aan spullen van een ander zitten.
 4. Elkaar niet bij een bijnaam noemen, niet uitschelden.
 5. Elkaar niet uitlachen.
 6. Niet roddelen over elkaar.
 7. Elkaar geen pijn doen.
 8. Elkaar nemen zoals je bent.
 9. Geen partij kiezen (bij een ruzie).
 10. Geen aandacht aan de pester schenken. Blijft de pester doorgaan, dan aan de leider vertellen.
 11. De leider vertellen wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt (dit is geen klikken).
 12. Eerst samen een ruzie uitpraten, daarna vergeven en vooral verder gaan.
 13. Luisteren naar elkaar.
 14. Nieuwkomers in het team goed ontvangen en goed opvangen.
 15. Deze regels gelden natuurlijk niet alleen op de voetbalvereniging.
 16. Als je gepest wordt, praat er over, je moet het niet geheim houden.

Adviezen aan ouders

 • Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen.
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.
 • Praat met uw kind over het team, over de relaties in het team, over wat leider en trainer doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in het team wordt gepest.
 • Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 • Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen.

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten

 • Neem het probleem serieus.
 • Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden.
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed aandacht aan uw kind.
 • Stimuleer uw kind tot het blijven beoefenen van de sport.

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen

 • Als pesten niet bij VVOG, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.
 • Pesten op de vereniging kunt u het beste direct met de leider/trainer bespreken.
 • Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op met de leider, ga bij de vereniging kijken, lees e.e.a. op internet of zoek filmpjes over pesten.
 • Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind. Geef het kind achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk, dat de vereniging het voorzichtig zal aanpakken als het daar ook besproken wordt.
 • Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.
 • Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken.
 • Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
 • Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt.
 • Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het kind maar hierbij geholpen wordt de emoties te uiten en te verwerken.
 • Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining.

Aanpak pestprotocol

Pestgedrag wordt geconstateerd door leiders, trainers, medespelers, ouders en/of andere personen binnen de vereniging. Indien een persoon pestgedrag constateert, meldt deze persoon dat altijd eerst bij de leider of trainer van het team.

Wij verzoeken constateringen van pestgedrag op zeer korte termijn aan de leider/trainer van het team kenbaar te maken, zodat deze snel en adequaat kan handelen.