Het is belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Vooral voor minderjarigen en kwetsbare groepen. Het is onze taak om alles te doen wat mogelijk is om die veilige omgeving binnen VVOG te waarborgen. Het hebben van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van alle vrijwilligers die die direct en indirect in aanraking komen met onze jeugdspelers, is één van de manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaring geeft aan dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld bij het starten met een nieuwe baan of bij het werken met minderjarigen bij een sportvereniging, zoals VVOG. Zo’n verklaring staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Is er sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders en teammanagers en is ervoor bedoeld om te voorkomen dat er vrijwilligers die strafbare feiten met kinderen gepleegd hebben gaan werken met onze jeugdspelers. Het verplicht stellen van een VOG biedt geen 100% garanties, maar laat wel zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.

Voor alle vrijwilligers die actief met de jeugd bezig zijn, wordt dus standaard een VOG aangevraagd.

De VOG moet vervolgens worden aangeleverd aan Yvonne Zijp, de VOG coördinator van VVOG op het mailadres: vog.vvogharderwijk@gmail.com. De originele VOG verklaring mag ook worden getoond aan de VOG coördinator. De VOG heeft een geldigheidsduur van 3 jaar en wordt geregistreerd in Sportlink. Eventuele kopieën of overige documentatie worden na de registratie in Sportlink direct vernietigd. Na 3 jaar wordt de VOG opnieuw aangevraagd.

We verwachten dat iedereen binnen VVOG zich aan onze gedragscode en de voor VVOG geldende gedragsregels houdt.

De gedragscode, gedragsregels en alle andere informatie over het beleid binnen VVOG is te vinden op onze website onder het beleid.